Jak wygląda Proces Audytu Energetycznego i Jakie są Jego Korzyści?

Jak wygląda Proces Audytu Energetycznego i Jakie są Jego Korzyści?

Kim jest audytor energetyczny i czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to dokładna analiza, przeprowadzona przez audytora energetycznego. Każdy audytor energetyczny posiada uprawnienia, aby wykonywać audyt energetyczny. Audytor energetyczny bierze pod uwagę takie czynniki jak przestrzeganie przepisów i norm, systemy kontroli i ocena ryzyka, a także technologie ograniczające zużycie energii i poprawę efektywności energetycznej. Audytor musi również mieć odpowiednie wykształcenie techniczne i doświadczenie w zakresie energetyki.

Czym są korzyści z audytu energetycznego?

Korzyści z audytu energetycznego można wyrazić jako oszczędności w ciągu czasu. Audyt energetyczny identyfikuje nadmierne zużycie energii, które można zmniejszyć poprzez wprowadzenie poprawek. Poprawki te mogą być wprowadzone przez zastosowanie nowych technologii, wymianę wyposażenia lub zmiany procedur.

Tabela pokazująca korzyści z audytu energetycznego

Korzyści Opis
Oszczędności Audyt energetyczny jest jedną z najskuteczniejszych metod ograniczenia kosztów energii i zużycia energii
Poprawa wydajności Audyt energetyczny może pomóc w identyfikacji błędów i wad w istniejących systemach
Środowisko Poprawa wydajności energetycznej ma istotny współczynnik poprawy środowiska

Audyt energetyczny może zapewnić korzyści w postaci oszczędności, poprawy wydajności i ochrony środowiska.

Audyt Energetyczny – Czym Jest i Jakie Przynosi korzyści?

Audyt energetyczny jest procesem analitycznym, który obejmuje ocenę, identyfikację i oszacowanie potencjału oszczędności energii. Ma na celu udostępnienie właścicielowi budynku bezpiecznej i opłacalnej inwestycji w oszczędności energii i środowisko. Proces audytu składa się z czterech głównych etapów – identyfikacji źródeł energii i strat energii, gromadzenia i analizy danych, określania celów oszczędności energii, a także wyboru odpowiednich rozwiązań.

Zidentyfikuj źródła Energii

 • Przeprowadź szczegółowa analizę systemów i urządzeń zużywających energię w budynku, w celu określenia zużycia energii i środowiska.
 • Zidentyfikuj źródła zużycia energii, a następnie ocen ich wydajność.
 • Ocen energii, jaką ważne wyposażenie wykorzystuje do wykonywania swojej pracy.

Gromadzenie i Analiza danych

 • Zgromadź wszystkie dane pomiarowe dotyczące energii i opłat za energię, w celu określenia wykorzystywanego i stratnego zużycia.
 • Określ obecne poziomy zużycia energii i oszacuj potencjał oszczędności.
 • Przeprowadź analizę rynków energii i przemysłu, w celu zdefiniowania możliwych oszczędności.

Określ Cele Oszczędności Energii

 • Ustal cele oszczędności energii, oparte na dostępnych danych i informacjach.
 • Przygotuj plan oszczędności energii, w którym zawarte są cele oszczędności energii i środowiska.
 • Określ wskaźniki wydajności dla realizacji celów oszczędności.

Wybierz Odpowiednie Rozwiązania

 • Identyfikuj odpowiednie rozwiązania techniczne, które będą najskuteczniejsze w realizacji celów oszczędności energii i środowiska.
 • Określ odpowiednią strategię wdrażania rozwiązań.
 • Ustal wskaźniki efektywności i zaopatrz się w wymagane materiały i wyposażenie.

Audyt energetyczny może mieć szczególnie duże znaczenie dla właścicieli obiektów, których występujący w nich systemy i urządzenia są już starszych generacji i bardziej energochłonne. Dzięki temu właściciele obiektu mogą zrozumieć, z jakimi problemami się borykają i dokąd mogą iść by osiągnąć największe oszczędności energii. Genereowane wtedy, szczegółowe raporty posłużą jako źródło wiedzy, które umocni właściciela w przekonywaniu dostawców, projektantów, inwestorów do wdrażania odpowiednich rozwiązań.

Korzyści Płynące z Audytu Energetycznego
Niższe wydatki na energię: monitorowanie wydatków na energię i wybór optymalnych rozwiązań technicznych w procesie audytu energetycznego pozwolą skutecznie zmniejszyć zużycie energii.
Lepsza wydajność: lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów energii pozwoli na zmaksymalizowanie wydajności obiektu i dostarczenie korzyści ekonomicznych.
Zorganizowane zasoby: wykwalifikowany audytor energetyczny wiąże wszystkie elementy procesu audytu i prezentuje dane w obiektywny sposób.
Poprawa środowiska: poprawa efektywności energetycznej ułatwi osiągnięcie niskich poziomów emisji gazów cieplarnianych, co uspokoi istniejący stan środowiska.

Co to jest Proces Audytu Energetycznego?

Audyt energetyczny to rzetelna i szczegółowa ocena, której celem jest ocena zużycia energii przez budynek lub obiekt przemysłowy. Jego celem jest określenie sposobu, w jaki energia jest wykorzystywana w budynku, jakie są jej źródła energetyczne i jak można je poprawić, w celu zmniejszenia zużycia energii w budynku, oraz w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Jak Wygląda Proces Audytu Energetycznego?

Audyt energetyczny jest skomplikowanym procesem, który wykorzystuje zarówno tradycyjne procedury inwentaryzacji, jak i nowe technologie. Proces audytu zazwyczaj obejmuje: inwentaryzację i ocenę istniejącego układu wewnętrznego budynku, ocenę zużycia energii, ocenę możliwości jej wykorzystania, a także analizę efektywności energetycznej i wniosków dotyczących poprawy efektywności budynku.

Jakie są korzyści z Audytu Energetycznego?

Audyt energetyczny może mieć korzystny wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów przemysłowych, poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu. Rezultaty audytu mogą zawierać propozycje małych zmian lub inwestycji, które przyniosą znaczne korzyści w postaci:

 • zmniejszenia zużycia energii,
 • oszczędności kosztów związanych z użytkowaniem budynku ,
 • poprawy komfortu użytkowania,
 • zmniejszenia obciążenia środowiskowe,
 • optymalizacji układu wentylacyjnego zmniejszenia emisji CO2.
Rodzaj oszczędności Kwota w ciągu 3 lat
Oszczędności energii do 20%
Oszczędności kosztów zakupu do 10%

Sprawdź, jak skorzystać z Procesu Audytu Energetycznego krok po kroku oraz co możesz zyskać dzięki jego wdrożeniu – kliknij tutaj: https://datpol.pl/audyty-energetyczne/.